Uchwały zarządu

2007.10.19

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2015/80/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 02 października 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zakupu usługi polegającej na przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz warunków technicznych dla zadania zakup skanera, serwera do jego obsługi i komputerów do obróbki rastrów realizowanego w ramach projektu „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną”.

Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 2 pkt 3 i art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)) w związku z art. 7c ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2005 r. Nr 240 poz. 2027, Nr 170, poz. 1217) oraz uchwałą Nr 253/7/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umowy finansowej o dofinansowanie dla projektu „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną” współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG - uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 842/37/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie zakupu usługi polegającej na przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz warunków technicznych dla zadania zakup skanera, serwera do jego obsługi i komputerów do obróbki rastrów realizowanego w ramach projektu „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną”, wprowadza się następujące zmiany:
a) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wyraża się zgodę na udzielenie firmie Studio Geodezyjno – Kartograficzne „INTEGRO” inż. Iwona Dębowska-Kiempa, ul. Grottgera 16D, 76-200 Słupsk za cenę 9.760 zł brutto zamówienia na zakup usługi polegającej na przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz warunków technicznych dla zadania - zakup skanera, serwera do jego obsługi i komputerów do obróbki rastrów realizowanego w ramach projektu „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną”.
b) § 2 otrzymuj

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, oraz Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.