Uchwały zarządu

2007.10.19

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2020/80/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 02 października 2007 r.

w sprawie pokrycia kosztów organizacji spotkania seminaryjno - szkoleniowego dla producentów rolnych nt. uwarunkowań formalno - prawnych i organizacyjnych tworzenia i działalności grup producenckich, które odbędzie się w dniu 11 października 2007 r. w Teresinie, powiat sochaczewski oraz zakupu usługi gastronomicznej dla uczestników szkolenia.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.1)) w związku z Porozumieniem zawartym w dniu 7 maja 2007 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Oddziałem Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie promocji powstawania i działalności grup producentów rolnych w Województwie Mazowieckim oraz przeznaczenia środków na jego realizację stanowiącego załącznik do uchwały Nr 719/33/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 kwietnia 2007 r. – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na wydatkowanie kwoty do 2.500 zł brutto z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji spotkania seminaryjno - szkoleniowego dla producentów rolnych nt. uwarunkowań formalno - prawnych i organizacyjnych tworzenia i działalności grup producentów rolnych, które odbędzie się w dniu 11 października 2007 r. w Teresinie oraz na zakup usługi gastronomicznej dla uczestników spotkania.

§ 2.

Środki finansowe na realizację zadania, o którym mowa w § 1, zostały zaplanowane w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2007 – przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 r. z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41 poz. 854) – w dziale 750, rozdziale 75011, § 4300 i pochodzą z dochodów własnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, i Nr 227, poz. 1658.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.