Uchwały zarządu

2007.10.19

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2022/80/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 02 października 2007 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej do podpisania Porozumień z Miastem Płock oraz Miastem Ostrów Mazowiecka dotyczących współorganizacji imprez plenerowych o charakterze integracyjnym w ramach Programu „Mazowieckie Dni Integracyjne”.

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4, art. 41 ust. 6, art. 56 ust. 2, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590, z późn. zm.1)) i § 83 ust. 2 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Upoważnia się Zdzisława Biszewskiego - p.o. Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej do podpisania Porozumień: pomiędzy Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie a Miastem Płock oraz pomiędzy Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie a Miastem Ostrów Mazowiecka dotyczących współorganizacji w dniach 6 i 7 października 2007 r. w Płocku i Ostrowi Mazowieckiej imprez plenerowych o charakterze integracyjnym w ramach Programu „Mazowieckie Dni Integracyjne”.
2. Szczegółowe warunki wydatkowania oraz rozliczenia imprez, o których mowa w ust. 1, określi Porozumienie.

§ 2.

Środki finansowe na współorganizację imprez, o których mowa w § 1 ust. 1, zostały zaplanowane w budżecie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej na rok 2007 - przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 r. z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) – w dziale 853, rozdziale 85395 § 4300 i pochodzą z dochodów własnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Waldemarowi Roszkiewiczowi, Członkowi Zarządu Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, i Nr 227, poz. 1658.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.