Uchwały zarządu

2007.10.19

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2038/80/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 02 października 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Wojewódzkiemu Zespołowi Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 57 ust. 1, art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr z 2007 r., Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849 i Nr 166, poz. 1172) § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 1330/57/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Wojewódzkiemu Zespołowi Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie § 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Udziela się dotacji Samodzielnemu Wojewódzkiemu Zespołowi Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie w wysokości 1.070.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja Izby Przyjęć SWZPZOOZ w Warszawie oraz utworzenie Psychiatrycznego Oddziału Interwencyjnego i jego wyposażenie w sprzęt medyczny”.
2. Kwota dotacji, o której mowa w ust. 1, zaplanowana została w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2007 rok - przyjętym uchwałą Nr 01/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 r. ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) - w dziale 851, rozdziale 85120, § 6220 i pochodzi z dochodów własnych.
3. Szczegółowe zasady realizacji oraz rozliczenia dotacji zostaną określone w umowie.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, i Nr 227, poz. 1658.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.