Uchwały zarządu

2007.10.19

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2057/80/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 02 października 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim, a PKP Przewozy Regionalne Spółka z o.o. o sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Oddziału Mazowieckiego PKP Przewozy Regionalne Spółka z o.o. oraz wydatkowania środków przeznaczonych na zapłatę pierwszej raty ceny zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, w związku z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Załącznik do uchwały Nr 1876/76/07 z dnia 11 września 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim, a PKP Przewozy Regionalne Spółka z o.o. o sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Oddziału Mazowieckiego PKP Przewozy Regionalne Spółka z o.o. oraz wydatkowania środków przeznaczonych na zapłatę pierwszej raty ceny zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, i Nr 227, poz. 1658.

Pliki do pobrania

Rozmiar 62 kB , Liczba pobrań: 203, Dokument programu Microsoft Word
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.