Uchwały zarządu

2007.10.19

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2063/80/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 02 października 2007 r.

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Towarzystwem Muzycznym w Radomiu, dotyczącego współorganizacji udziału reprezentanta Mazowsza – zespołu akordeonowego Humi Accordion Band, w Światowym Konkursie Akordeonowym w Castelfidardo we Włoszech, oraz przeznaczenia środków na realizację porozumienia.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 57 ust. 1 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 14 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) oraz § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Akceptuje się treść porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Towarzystwem Muzycznym w Radomiu, dotyczącego współorganizacji udziału reprezentanta Mazowsza – zespołu akordeonowego Humi Accordion Band, w Światowym Konkursie Akordeonowym w Castelfidardo we Włoszech, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
2. Wyraża się zgodę na wydatkowanie kwoty do 20.000 zł brutto na pokrycie kosztów realizacji porozumienia, o którym mowa w ust. 1
3. Do podpisania porozumienia, o którym mowa w ust. 1, upoważnia się Jerzego Lacha, Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i Krzysztofa Chałupińskiego, Zastępcę Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 2.

Środki finansowe na realizację zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 zostały zaplanowane w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2007, przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok ze zmianami, (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) w dziale 750, rozdziale 75075, § 4300 i pochodzą z dochodów własnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, i Nr 227, poz. 1658.

Pliki do pobrania

Rozmiar 33 kB , Liczba pobrań: 139, Dokument programu Microsoft Word
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.