Uchwały zarządu

2007.10.19

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2064/80/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 02 października 2007 r.

w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.2)) oraz § 15 Statutu Biblioteki Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 442/XLIII/99 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 września 1999 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy - Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Opiniuje się pozytywnie Regulamin Organizacyjny Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Traci moc:
1. uchwała Nr 444/89/2000 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego;
2. uchwała Nr 783/158/01 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 września 2001 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego;
3. uchwała Nr 1171/177/01 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 167, poz. 875, Nr 227, poz. 1658.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz.. 1568, Nr 213 poz. 2081, z 2004 r. Nr 11 poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1658.

Pliki do pobrania

Rozmiar 40 kB , Liczba pobrań: 144, Dokument programu Microsoft Word
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.