Uchwały zarządu

2007.10.19

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2067/80/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 02 października 2007 r.

w sprawie unieważnienia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 12 sztuk używanych lokomotyw umożliwiających, po wyposażeniu w stosowny interfejs, współdziałanie z wagonami typu push-pull.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.2)), w związku z uchwałą Nr 1624/69/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na dostawę 12 sztuk używanych lokomotyw umożliwiających, po wyposażeniu w stosowny interfejs, współdziałanie z wagonami typu push – pull - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Unieważnia się postępowanie na dostawę 12 sztuk używanych lokomotyw umożliwiających, po wyposażeniu w stosowny interfejs, współdziałanie z wagonami typu push-pull, prowadzone w trybie przetargu ograniczonego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz.1759 oraz z 2006 r. Nr 126,poz 875 i Nr 227, poz.1658.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170 poz.1217 oraz z 2007 r. Nr 227,poz.1658, Nr 64,poz. 427, Nr 82, poz. 560.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.