Uchwały zarządu

2007.10.19

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2068/80/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 02 października 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w drodze darowizny nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Bielany przy ul. Pasymskiej 10.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.2)) oraz § 5 ust. 1 uchwały Nr 152/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 4 września 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Województwa Mazowieckiego, zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r. Nr 194, poz. 7411), w związku z § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na przyjęcie od Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy darowizny nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Bielany przy ul. Pasymskiej 10, obręb 7-10-05, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 42, o powierzchni 860 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr WA1M/00012931/6 na cele konferencyjno - szkoleniowe dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 2.

Do zawarcia aktu notarialnego darowizny nieruchomości, o której mowa w § 1, upoważnia się Janusza Ulatowskiego, Dyrektora Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Krzysztofa Miernowskiego, Kierownika Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami w Departamencie Nieruchomości i Infrastruktury.

§ 3.

Koszty zawarcia aktu notarialnego pokrywa Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, oraz Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175 poz. 1459, 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, i 1601.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.