Uchwały zarządu

2007.10.19

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2069/80/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 02 października 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody Specjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Ciechanowie na użyczenie pomieszczeń, w budynku przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 2 w Ciechanowie.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), w związku z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) oraz załącznika do uchwały Nr 22/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego - uchwala się, co następuje :

§ 1.

1. Wyraża się zgodę Specjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Ciechanowie na użyczenie pomieszczeń o łącznej powierzchni 35,8m2 w budynku Szpitala, przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 2 w Ciechanowie.
2. Powierzchnia pomieszczeń, o których mowa w ust. 1, zostanie użyczona Zespołowi Medycznych Szkół Policealnych z siedzibą w Ciechanowie ul. Sienkiewicza 33, na cele dydaktyczne - praktycznej nauki zawodu.

§ 2.

Umowa użyczenia może zostać zawarta na czas nieokreślony oraz powinna zawierać zapisy określone w § 7 załącznika do uchwały Nr 22/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2003r. w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego MEDITRANS, przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu majątku trwałego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.
§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz.1759 oraz z 2006 r. Nr 126,poz 875 i Nr 227, poz.1658.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.