Uchwały zarządu

2007.10.19

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2070/80/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 02 października 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących z siedzibą w Radomiu przy ul. Struga 86 na usunięcie 6 drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ul. Struga 86 w Radomiu.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), w związku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880, z późn. zm.2)) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących z siedzibą w Radomiu przy ul. Struga 86, na wycięcie 6 drzew - gatunek klon jesionolistny (Acer negundo), w związku z budową budynku usługowego tj. pracowni wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z dysfunkcją wzroku wraz z zapleczem biurowym i pokojami gościnnymi.
2. Drzewa o których mowa w ust. 1, rosną na nieruchomości położonej przy ul. Struga 86 w Radomiu, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka ewidencyjna nr 231/7, o powierzchni 4 868 m2.

§ 2.

Uchwała ta stanowi podstawę do wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew do właściwego organu administracji publicznej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących z siedzibą w Radomiu przy ul. Struga 86.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658.
2) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.