Uchwały zarządu

2007.10.19

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2072/80/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 02 października 2007 r.

w sprawie wypowiedzenia i ustalenia wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego w Warszawie przy ulicy Chmielnej 33.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), art. 4 pkt 9 art. 72 ust.3 pkt 3, art. 77 ust. 1, ust. 3, art. 78, art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, ze zm.2)) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wypowiada się Instytucji Filmowej „Max-Film” Spółka Akcyjna w Warszawie dotychczasową opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego w Warszawie przy ulicy Chmielnej 33, oznaczonego w ewidencji gruntów (obręb 5-03-10) jako działka ewidencyjna nr 94 o powierzchni 1078 m2, ustaloną w kwocie 71.148 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści osiem zł) w decyzji Nr 476/00 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 września 2000 r.

§ 2.

Ustala się opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, o którym mowa w § 1, w wysokości określonej w załączniku do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1206 oraz z 2006r. Nr 126, poz.875, Nr 227, poz. 1658.
2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz.2782 oraz z 2005r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420 i Nr 175, poz.1459 oraz z 2006r. Nr 104, poz.708, Nr 220 poz. 1600 i poz. 1601 oraz z 2007 r. Nr 69, poz. 468.

Pliki do pobrania

Rozmiar 30 kB , Liczba pobrań: 166, Dokument programu Microsoft Word
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.