Uchwały zarządu

2007.10.19

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2074/80/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 02 października 2007 r.

w sprawie zakupu usługi doradczej w zakresie analizy możliwości wykorzystania technik radiowych w budowie regionalnego systemu dostarczania usług internetowych na terenie Województwa Mazowieckiego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 57 ust. 1 i art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) oraz § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na wydatkowanie kwoty do 24.000 zł brutto na zakup usługi doradczej w zakresie analizy możliwości wykorzystania technik radiowych w budowie regionalnego systemu dostarczania usług internetowych na terenie Województwa Mazowieckiego dotyczącej Strategii e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego.
2. Szczegółowe warunki realizacji zakupu, o którym mowa w ust. 1, zostaną określone w umowie.
3. Do podpisania umowy, o której mowa w ust. 2, upoważnia się Jacka Kozłowskiego, Wicemarszałka oraz Jana Kukułkę, Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 2.

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, zostały zaplanowane w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2007 - przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 r. z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) - w dziale 710, rozdziale 71095, § 4390 i pochodzą z dochodów własnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, i Nr 227, poz. 1658.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.