Uchwały zarządu

2007.10.30

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2083/83/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 08 października 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotacji rozwojowej.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 3, w związku z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U., Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), art. 203 i 204 w związku z art. 205 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U., Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)), w związku z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U., Nr 175, poz. 1232), oraz § 6 ust. 1 Porozumienia nr KL/MZ/2007/1 w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 22 czerwca 2007 r. uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zawarcie umowy dotacji rozwojowej pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Mazowieckiego, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Do podpisania Umowy, o której mowa w § 1, upoważnia się Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Jacka Kozłowskiego, Wicemarszałka.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 oraz Nr 227, poz. 1658.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r., Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r., Nr 45, poz. 319, Nr. 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249, poz. 1832 i Dz. U. z 2007 r., Nr 88, poz. 587 i Nr 115, poz. 791.

Pliki do pobrania

Rozmiar 113 kB , Liczba pobrań: 204, Dokument programu Microsoft Word
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.