Uchwały zarządu

2007.10.30

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2092/84/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 11 października 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na zakup laptopa do realizacji zadań w ramach projektu INNET „Łączenie w sieci narodowych/regionalnych instytucji wspierających innowacyjność w celu włączenia MŚP w innowacyjne klastry technologiczne w Europie”.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 3 i art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na wydatkowanie kwoty do 7.686 zł brutto na zakup laptopa wraz z oprogramowaniem do realizacji zadań w ramach projektu INNET „Łączenie w sieci narodowych/regionalnych instytucji wspierających innowacyjność w celu włączenia MŚP w innowacyjne klastry technologiczne w Europie”.

§ 2.

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania, o którym mowa w § 1, zostały zaplanowane w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2007 - przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 r. z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) - w dziale 710, rozdziale 71095, § 6065 – kwota 6.300 zł oraz § 6066 – kwota 1.386 zł (podatek VAT) i pochodzą z dochodów własnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz.1658.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.