Uchwały zarządu

2007.10.30

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2093/84/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 11 października 2007 r.

w sprawie zakupu usług polegających na zorganizowaniu cateringu oraz wynajmu sali w związku z organizacją uroczystości wręczenia nagród laureatom V Jubileuszowej Edycji Konkursu Ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Województwa Mazowieckiego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na przeznaczenie kwoty do 3.800 zł brutto na zakup usług polegających na zorganizowaniu cateringu i wynajmu sali, w związku z organizacją uroczystości wręczenia nagród laureatom V Jubileuszowej Edycji Konkursu Ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Województwa Mazowieckiego w terminie do końca listopada 2007 r.

§ 2.

Środki na realizację zadania, o którym mowa w § 1, zaplanowane zostały w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2007 r. – przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 r. z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) - w dziale 900, rozdziale 90095, § 4300 i pochodzą z dochodów własnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.