Uchwały zarządu

2007.10.30

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2096/84/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 11 października 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2007 rok”.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) oraz § 2 ust. 1 uchwały Nr 65/37/2000 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie „Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego” - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Załącznik do uchwały Nr 634/31/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2007 rok”, otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658.

Pliki do pobrania

Rozmiar 480 kB , Liczba pobrań: 105, Dokument programu Microsoft Excel
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.