Uchwały zarządu

2007.10.30

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2097/84/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 11 października 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania bezpłatnych miejsc w Polsko - Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie.

Na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) oraz ust. 4 Porozumienia o współpracy pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego a Polsko - Japońską Wyższą Szkołą Technik Komputerowych, w związku z § 3 ust. 4 Regulaminu przyznawania i realizacji bezpłatnych miejsc w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie stanowiącego załącznik do uchwały Nr 461/24/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie zasad przyznawania i realizacji bezpłatnych miejsc w Polsko - Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Załącznik do uchwały Nr 1245/54/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie przyznania bezpłatnych miejsc w Polsko - Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie, otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz.1658.

Pliki do pobrania

Rozmiar 30 kB , Liczba pobrań: 155, Dokument programu Microsoft Word
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.