Uchwały zarządu

2007.10.30

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2100/84/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 11 października 2007 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Danucie Kwiatkowskiej – Dyrektorowi Kolegium Nauczycielskiego w Ciechanowie.

Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Udziela się Pani Danucie Kwiatkowskiej – Dyrektorowi Kolegium Nauczycielskiego w Ciechanowie, zwanego dalej „KN w Ciechanowie”, pełnomocnictwa do wykonywania czynności dotyczących bieżącego funkcjonowania i wykonywania statutowych zadań KN w Ciechanowie. Pełnomocnictwo upoważnia do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Mazowieckiego w sprawach majątkowych związanych z działalnością statutową KN w Ciechanowie o wartości praw i obowiązków nie przekraczających kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym KN w Ciechanowie na dany rok budżetowy, z wyłączeniem obrotu nieruchomościami oraz środkami trwałymi, których wartość jednostkowa netto (po umorzeniu) przekracza 3.500 zł, bez prawa udzielania dalszych pełnomocnictw.
2. Pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 1, udziela się na czas pełnienia funkcji Dyrektora KN w Ciechanowie.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz.1658.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.