Uchwały zarządu

2007.10.31

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2121/84/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 11 października 2007 r.

w sprawie zawarcia umowy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Mrozy na realizację zadania pn.: „Budowa nowych dróg do obsługi komunikacyjnej Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w m. Rudka, gmina Mrozy, powiat Mińsk Mazowiecki”.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 57 ust. 1 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) oraz art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)) w związku z uchwałą Nr 145/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 września 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Mrozy na realizację zadania pn. „Budowa nowych dróg do obsługi komunikacyjnej Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w m. Rudka, gmina Mrozy, powiat Mińsk Mazowiecki” – uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Mrozy o udzielenie Gminie Mrozy pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 1.050.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa nowych dróg do obsługi komunikacyjnej Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w m. Rudka, gmina Mrozy, powiat Mińsk Mazowiecki”, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
2. Do podpisania umowy, o której mowa w ust. 1, upoważnia się Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Piotra Szprendałowicza, Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego.

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1 ust. 1, zaplanowane zostały w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2007 - przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r., w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 r. ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854 ) – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6300 i pochodzą z dochodów własnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz.1658.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708 Nr 170, poz. 1217 i1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz.1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.

Pliki do pobrania

Rozmiar 64 kB , Liczba pobrań: 137, Dokument programu Microsoft Word
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.