Uchwały zarządu

2007.10.31

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2123/84/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 11 października 2007 r.

w sprawie zawarcia Aneksu Nr 2 do Umowy Nr 73/NI.IT.I/W/07 z dnia 24 lipca 2007 r. zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Bombardier Transportation GmbH na dostawę 11 piętrowych wagonów sterowniczych i 26 piętrowych wagonów środkowych do prowadzenia regionalnego pasażerskiego ruchu kolejowego w zespołach typu ,,push-pull”.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 57 ust. 1, art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) w związku z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.2)) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zawarcie Aneksu Nr 2 do Umowy Nr 73/NI.IT.I/W/07 z dnia 24 lipca 2007 r. zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Bombardier Transportation GmbH na dostawę 11 piętrowych wagonów sterowniczych i 26 piętrowych wagonów środkowych do prowadzenia regionalnego pasażerskiego ruchu kolejowego w zespołach typu ,,push – pull”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Do zawarcia Aneksu, o którym mowa w § 1, upoważnia się Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Tomasza Siemoniaka, Wicemarszałka.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560.

Pliki do pobrania

Rozmiar 34 kB , Liczba pobrań: 626, Dokument programu Microsoft Word
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.