Uchwały zarządu

2007.10.31

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2124/84/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 11 października 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 57 ust. 1, art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr z 2007, Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849 i Nr 166, poz. 1172), § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 357/20/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie udzielenia dotacji samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, zmienionej uchwałami Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 570/28/07 z dnia 20 marca 2007 r., 659/31/07 z dnia 04 kwietnia 2007 r., 801/35/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r.; 863/37/07 z dnia 8 maja 2007 r., Nr 1019/44/07 z dnia 29 maja 2007 r., Nr 1152/51/07 z dnia 18 czerwca 2007, Nr 1328/57/07 z dnia 3 lipca 2007 r., Nr 1648/69/07 z dnia 14 sierpnia 2007 r. i Nr 2048/80/07 z dnia 2 października 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Udziela się samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej dotacji o przeznaczeniu i wysokościach określonych w załączniku do uchwały – ogółem 96.143.546 zł.
2. Kwoty dotacji, o których mowa w ust. 1, zaplanowane zostały w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2007 rok - przyjętym uchwałą Nr 01/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 r. ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) - w dziale 851 rozdziałach 85111, 85120, 85141, §6220, i pochodzą z dochodów własnych.”;
2) Załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.


Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658.

Pliki do pobrania

Rozmiar 159 kB , Liczba pobrań: 128, Dokument programu Microsoft Word
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.