Uchwały zarządu

2007.10.31

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2126/84/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 11 października 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo – finansowego na rok 2007 zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce”.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 257/7/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo – finansowego na rok 2007 zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce”, zmienionej uchwałą Nr 146/14/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§1. Zatwierdza się plan rzeczowo – finansowy na rok 2007 zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce” na kwotę 57.428.021 zł, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.”;
2) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658.

Pliki do pobrania

Rozmiar 207 kB , Liczba pobrań: 747, Dokument programu Microsoft Word
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.