Uchwały zarządu

2007.10.31

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2127/84/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 11 października 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wydatkowania środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce”.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 57 ust 1 i art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) - uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 145/14/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce” § 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wyraża się zgodę na przekazanie w 2007 r. Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. J. Psarskiego w Ostrołęce kwoty 57.000.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce”.
2. Środki finansowe na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, zostały zaplanowane w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2007 rok – przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 r. ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz.854), w dziale 851, rozdziale 85111, § 6050, kwota 12.000.000 zł pochodzi z dochodów własnych a kwota 45.000.000 zł pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa.
3. Zasady wydatkowania i rozliczenia środków finansowych, o których mowa w ust. 1 zostaną ustalone w umowach.
4. Do zawarcia umów, o których mowa w ust. 3 oraz ewentualnych aneksów do tych umów upoważnia się Waldemara Roszkiewicza, Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Ewę Łagońską, Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.