Uchwały zarządu

2007.10.31

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2130/84/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 11 października 2007 r.

w sprawie opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wybierania i odwoływania przez Sejmik Województwa Mazowieckiego członków rady społecznej działającej przy publicznych zakładach opieki zdrowotnej o wojewódzkim obszarze działania.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1) w związku z § 6 pkt 1 i § 9 Regulaminu Obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 105/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie Regulaminu Obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmienionej uchwałą Nr 14/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2007 r. – uchwala się, co następuje:
§ 1.
Zarząd pozytywnie opiniuje projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wybierania i odwoływania przez Sejmik Województwa Mazowieckiego członków rady społecznej działającej przy publicznych zakładach opieki zdrowotnej o wojewódzkim obszarze działania, jednocześnie wnosi się o wprowadzenie następującej zmiany, o której mowa w § 2.
§ 2.
W projekcie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zasad wybierania i odwoływania przez Sejmik Województwa Mazowieckiego członków rady społecznej działającej przy publicznych zakładach opieki zdrowotnej o wojewódzkim obszarze działania wnosi się o wprowadzenie następującej zmiany polegającej na nadaniu § 3 nowego brzmienia: „§ 3.
1. Sejmik odwołuje członka Rady, który stał się pracownikiem określonym w art. 45 ust. 5 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
2. Sejmik może odwołać członka Rady na wniosek:
1) grupy co najmniej 15 radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego;
2) Zarządu Województwa Mazowieckiego;
3) Rady społecznej;
4) członka rady we własnej sprawie;
5) Przewodniczącego rady społecznej, w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności członka rady na dwóch kolejnych posiedzeniach rady.
3. Wniosek w sprawie odwołania składa się na ręce Przewodniczącego Sejmiku.”
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.