Uchwały zarządu

2007.10.31

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2132/84/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 11 października 2007 r.

w sprawie pokrycia kosztów zorganizowania konferencji inicjującej realizację projektu „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną” współfinansowanego z Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 i art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590,
z późn. zm.1)) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na wydatkowanie kwoty do 37.713,70 zł brutto na pokrycie kosztów zorganizowania konferencji inicjującej projekt „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną
i kartograficzną”.
2. Szczegółowe warunki realizacji oraz zasady rozliczania kosztów zadania, o którym mowa w ust. 1, zostaną określone w umowach.
3. Do podpisania umów, o których mowa w ust. 2, upoważnia się Krzysztofa Mączewskiego
- Geodetę Województwa Mazowieckiego.

§ 2.

Przedsięwzięcie, o którym mowa w § 1 ust. 1, realizowane będzie w ramach zadania „Informacja i promocja” projektu „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną” współfinansowanego z Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przy pomocy środków finansowych zaplanowanych:
1) w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2006 r. - przyjętym uchwałą
Nr 226/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 października 2006 r.
w sprawie wydatków niewygasających w 2006 r. ze zmianami, rozdział 71013, § 4305 – kwota 32.056,64 zł;
2) w planie finansowym Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym na 2007 r. § 4306 kwota 5.657,06 zł przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41,
poz. 854).

§ 3.

Traci moc uchwała Nr 2016/80/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia
2 października 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na udziel

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.