Uchwały zarządu

2007.10.31

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2137/84/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 11 października 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego za 2007 rok.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.2)), art. 67 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89), art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.3)) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego za 2007 rok wymienionych w załączniku do uchwały, w trybie zapytania o cenę.

§ 2.

Koszty badania sprawozdania finansowego zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ponosi badana jednostka.

§ 3.

1. Powołuje się Komisję Przetargową w składzie:
1) przewodniczący Komisji – Krzysztof Strachota – Osiński,
2) sekretarz Komisji – Brunon Malinowski,
3) członek Komisji – Jolanta Gajzlerowicz,
4) członek Komisji – Iwona Rukszan,
5) członek Komisji – Adam Kaczyński.
2. Do obowiązków Komisji należy przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, badania i oceny ofert, a w szczególności przedstawienia Zarządowi Województwa Mazowieckiego propozycji:
1) wykluczenia wykonawcy;
2) odrzucenia oferty;
3) wyboru najkorzystniejszej oferty;
4) wniosku o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Komisja działa w oparciu o Regulamin działania Komisji przetargowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

1. Wykonanie uchwały w zakresie wszystkich działań zamawiającego z wyjątkiem zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania powierza się Skarbnikowi Województwa M

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

¹) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr153,poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 oraz z 2006 r. Nr 126, poz.875 , Nr 227, poz. 1658.
²) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz.1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157, poz.1119, Nr 208, poz. 1540.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560.

Pliki do pobrania

Rozmiar 57 kB , Liczba pobrań: 150, Dokument programu Microsoft Excel
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.