Uchwały zarządu

2007.10.31

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2185/85/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 16 października 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury dotyczącej zamówienia publicznego na „Opracowanie danych georeferencyjnych poziomu powiatowego dla obszaru powiatu mińskiego, jako elementu zadania „Integrowanie i harmonizacja danych georeferencyjnych”, w ramach realizacji projektu „Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa”, współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Priorytet 1 ZPORR – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), art. 18 i 19 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.2)) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 1410/59/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 lipca 2007 r.w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury dotyczącej zamówienia publicznego na „Opracowanie danych georeferencyjnych poziomu powiatowego dla obszaru powiatu mińskiego, jako elementu zadania „Integrowanie i harmonizacja danych georeferencyjnych”, w ramach realizacji projektu „Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa”, współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Priorytet 1 ZPORR – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów § 2 otrzymuje brzmienie:
„1. Środki przeznaczone na realizację zadania, o którym mowa w § 1, w wysokości 1 910 400,00 PLN brutto zostały zaplanowane w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2007 - przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok ze zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854), w załączniku „Plan wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej”.
2. Wyraża się zgodę na wydatkowanie środków w roku 2007 w wysokości 330.000,00 PLN w dziale 710, rozdziale 71013, w tym:
1) kwota 165.000,00 PLN z § 4309, jako dotacje JST;
2) kwota 165.000,00 PLN z § 4308, jako środki własne refundowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
3. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązań na 2008 rok w wysokości 1.580.400,00 PLN w dziale 710, rozdziale 71013.”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Geodecie Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

U

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz 2007 r. Nr 173, poz. 1218.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.