Uchwały zarządu

2007.10.31

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2187/85/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 16 października 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie materiałów promujących Województwo Mazowieckie.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 11 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) - uchwala się co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na wydatkowanie środków finansowych do kwoty 5.000 zł brutto na wykonanie materiałów promujących Województwo Mazowieckie tj. tabliczek z napisem promującym województwo, obrazów i obrazków z pejzażem Mazowieckim.

§ 2.

Środki finansowe na realizację zadania, o którym mowa w § 1, zaplanowane zostały w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2007 – przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2007 ze zmianami ( Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854 ) – w dziale 750, rozdziale 75095, § 4300 i pochodzą ze środków własnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Kancelarii Marszałka w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.