Uchwały zarządu

2007.11.19

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2212/86/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 23 października 2007 r.

w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Fundacją Artibus Warszawskie Organy Wurlitzera, dotyczącego współorganizacji wystawy fotograficznej Głos dawnej Warszawy zawsze młody – The ever young voice of old Warsaw oraz wydatkowania środków na realizację Porozumienia.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 57 ust. 1 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) i § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Akceptuje się treść Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Fundacją Artibus Warszawskie Organy Wurlitzera, dotyczącego współorganizacji w dniu 25 października 2007 r. wystawy fotograficznej Głos dawnej Warszawy zawsze młody – The ever young voice of old Warsaw, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Wyraża się zgodę na wydatkowanie kwoty do 5 000 zł. na pokrycie kosztów realizacji Porozumienia, o którym mowa w ust. 1.
3. Szczegółowe warunki wydatkowania oraz rozliczenia kwoty, o której mowa w ust. 2 zostaną określone w umowie.
4. Do podpisania Porozumienia, o którym mowa w ust. 1. oraz umowy, o której mowa w ust. 3, upoważnia się Jerzego Lacha, Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i Bożenę Żelazowską, Zastępcę Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 2.

Środki finansowe na współorganizację przedsięwzięcia kulturalnego, o których mowa w § 1 ust. 2, zostały zaplanowane w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2007, przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) – w dziale 921, rozdziale 92105, § 4300 i pochodzą z dochodów własnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodz

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz.1759 z 2006 r. Nr 126,poz 875 i Nr 227, poz.1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

Pliki do pobrania

Rozmiar 33 kB , Liczba pobrań: 115, Dokument programu Microsoft Word
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.