Uchwały zarządu

2007.11.19

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2215/86/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 23 października 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowych Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 art. 70 ust. 2 pkt 3 oraz art. 57 ust. 1ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1590,z późn. zm.1)) w zw. z § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 331/18/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, zmienionej uchwałą Nr 1936/78/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 września 2007 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
„1. Udziela się Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie dotacji celowych zgodnie z wykazem określonym w załączniku do uchwały, w łącznej kwocie 876.000 zł.
2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, zaplanowane zostały w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2007 przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) ze zmianami – w dziale 921, rozdziale 92118, § 6220 w kwocie 876.000 zł i pochodzą ze środków własnych”.
3. załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Jerzego Lacha, Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Bożenę Żelazowską, Zastępcę Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego do podpisania umowy oraz ewentualnych aneksów do umów, zawartych na podstawie uchwały 331/18/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. z późniejszymi zmianami.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Wojewó

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

Pliki do pobrania

Rozmiar 40 kB , Liczba pobrań: 119, Dokument programu Microsoft Word
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.