Uchwały zarządu

2007.11.19

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2220/86/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 23 października 2007 r.

w sprawie zawarcia Aneksu nr 2/5258 do porozumienia nr KU/002/B/165/07/2510 z dnia 14 czerwca 2007 r., pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Miastem Stołecznym Warszawa, dotyczącego przyznania dotacji celowej na dofinansowanie organizacji wystawy „W hołdzie Stanisławowi Wyspiańskiemu. Młoda Polska. Słowa. Obrazy. Przestrzenie.”, realizowanej przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

Na podstawie art. 41 ust. 1, art. 57 ust. 1, art. 68 pkt 4, w związku z art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) oraz uchwałą nr 1137/48/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Miastem Stołecznym Warszawa, dotyczącego przyznania dotacji celowej na dofinansowanie organizacji wystawy „W hołdzie Stanisławowi Wyspiańskiemu. Młoda Polska. Obrazy. Przestrzenie.”, realizowanej przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Akceptuje się treść Aneksu nr 2/5258 do porozumienia nr KU/002/B/165/07/2510 z dnia 14 czerwca 2007 r., pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawa, dotyczącego przyznania dotacji celowej na dofinansowanie organizacji wystawy „W hołdzie Stanisławowi Wyspiańskiemu. Młoda Polska. Słowa. Obrazy. Przestrzenie.”, realizowanej przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Do podpisania Aneksu, o którym mowa w § 1, upoważnia się Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Tomasza Siemoniaka, Wicemarszałka.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218

Pliki do pobrania

Rozmiar 26 kB , Liczba pobrań: 111, Dokument programu Microsoft Word
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.