Uchwały zarządu

2007.11.19

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2226/86/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 23 października 2007 r.

w sprawie pokrycia zobowiązania Specjalistycznego Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu im. prof. Mariana Weissa Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie – Jeziorna.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590, z późn. zm.1)), uchwały Nr 177/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego długoterminowego zaciąganego przez Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu im. prof. Mariana Weissa Zespół Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie – Jeziorna - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się kwotę 325.256,34 zł, na pokrycie, przez Województwo Mazowieckie zobowiązania na rzecz Kommunalkredit Austria AG z siedzibą w Wiedniu, z tytułu należnej raty kapitałowej wraz z odsetkami od zaciągniętego przez Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu im. prof. Mariana Weissa Zespół Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie - Jeziorna, kredytu na podstawie umowy kredytowej nr 111.831, z dnia 11 września 2004 r., zawartej przez Kommunalkredit Austria AG z siedzibą w Wiedniu a Specjalistycznym Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu im. prof. Mariana Weissa ZSPZOZ w Konstancinie - Jeziorna, wynikającego z postanowień umowy poręczenia z dnia 23 grudnia 2004 r., przeznaczonego na restrukturyzację zadłużenia.

§ 2.

Środki finansowe na realizację zadania, o którym mowa w § 1, zostały zaplanowane w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2007 rok - przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok z późn. zm. (Dz. U. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) - w dziale 757, rozdziale 75704, § 8020 i pochodzą z dochodów własnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 i Nr 167,poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.