Uchwały zarządu

2007.11.19

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2227/86/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 23 października 2007 r.

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Mazowieckiego przy podejmowaniu uchwał wspólników spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), art. 227 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.2)) oraz § 26 ust. 2 umowy Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. uchwala się, co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego i Piotra Szprendałowicza, Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego, do podjęcia w imieniu Województwa Mazowieckiego następujących uchwał wspólników spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.:
1) w sprawie wyrażenia zgody na wyłonienie wykonawcy 46 napraw okresowych elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 (EZT) z modernizacją, w tym 43 napraw rewizyjnych z modernizacją oraz 3 napraw głównych z modernizacją;
2) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowy ramowej o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Mazowieckiego, w okresie 1 stycznia 2007 r. – 31 grudnia 2009 r.
w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Wyraża się zgodę na podjęcie uchwał wspólników spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o., o których mowa w § 1, w trybie art. 227 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, tj. bez odbycia zgromadzenia wspólników.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.
2)Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r., Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 208, poz. 1540.”

Pliki do pobrania

Rozmiar 167 kB , Liczba pobrań: 1172, Dokument programu Microsoft Word
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.