Uchwały zarządu

2007.11.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2235/88/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 30 października 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.

Na podstawie art. 41 ust 1 i 2 pkt 1 i 3 oraz art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1) w związku z art. 188 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.2) oraz z § 21 pkt 8 uchwały Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 194/15/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Upoważnia się Pana Zdzisława Biszewskiego, pełniącego obowiązki Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie do zaciągania w 2007 r. zobowiązań obciążających budżet Województwa Mazowieckiego roku następnego
z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie do kwoty 296.200 zł”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 oraz 140, poz. 984.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.