Uchwały zarządu

2007.11.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2236/88/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 30 października 2007 r.

w sprawie pokrycia zobowiązania Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie.

Na podstawie art. 41 ust.1 i ust. 2 pkt 1 i 3 oraz art. 70 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1590, z późn. zm.1), uchwały Nr 39/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie udzielenia poręczenia długoterminowego kredytu bankowego zaciąganego przez Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie w Banku Kommunalkredit Austria AG z siedzibą w Wiedniu - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się kwotę 900.000 zł, na pokrycie, przez Województwo Mazowieckie zobowiązania na rzecz Kommunalkredit Austria AG z siedzibą w Wiedniu, z tytułu należnej raty kapitałowej wraz z odsetkami od zaciągniętego przez Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie, kredytu na podstawie umowy kredytowej nr 112.234, z dnia 23 czerwca 2005 r., zawartej przez Kommunalkredit Austria AG z siedzibą w Wiedniu a Wojewódzkim Szpitalem Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie, wynikającego z postanowień umowy poręczenia z dnia 25 maja 2006 r., przeznaczonego na restrukturyzację i spłatę zadłużenia.

§ 2.

Środki finansowe na realizację zadania, o którym mowa w § 1, zostały zaplanowane w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2007 rok - przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok z późn. zm. (Dz. U. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) - w dziale 757, rozdziale 75704, § 8020 i pochodzą z dochodów własnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.