Uchwały zarządu

2007.11.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2238/88/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 30 października 2007 r.

w sprawie nabycia przez Województwo Mazowieckie nieruchomości położonej na terenie Gminy Stare Babice niezbędnej do przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 580.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.2), oraz § 5 ust. 1 Zasad gospodarowania mieniem Województwa Mazowieckiego, zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, stanowiących załącznik do uchwały Nr 152/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 4 września 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Województwa Mazowieckiego, zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 194, poz. 7411), § 3 i § 4 ust. 1 uchwały Nr 622/269/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie powołania komisji do prowadzenia rokowań w sprawie warunków nabywania przez Województwo Mazowieckie nieruchomości przeznaczonych pod drogi wojewódzkie oraz w sprawie udzielenia upoważnienia do nabywania nieruchomości, zmienionej uchwałą Nr 2359/313/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 października 2006 r. oraz uchwałą Nr 1590/67/07 z dnia 7 sierpnia 2007 r. - uchwala się, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na nabycie w drodze umowy sprzedaży przez Województwo Mazowieckie od Andrzeja Tamborek nieruchomości położonej w obrębie Latchorzew Gm. Stare Babice, oznaczonej numerem działki 100/5 o powierzchni 331 m2 i wartości 184.000 zł niezbędnej do przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 580.
§ 2.
1. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości, o której mowa w § 1, pokrywa Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
2. Środki finansowe na pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 1, zaplanowane zostały w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2007 – przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2007 ze zmia

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1086, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i poz. 1601 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.