Uchwały zarządu

2007.11.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2239/88/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 30 października 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie Audytu Projektu Z/2.14/I/1.1.1/108/04 - "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie. Etap I od km 0+000 do km 22+600".

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) oraz art. 18 i art. 19 ust. 2ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.2)) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę, na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego, na wykonanie Audytu Projektu Z/2.14/I/1.1.1/108/04 – „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie. Etap I od km 0+000 do km 22+600” w ramach Priorytetu 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów ZPORR, w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 2.

Kwota przeznaczona na realizację zadania, o którym mowa w § 1, w wysokości 430.000 zł zaplanowana została w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2007, przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 r. ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) - w dziale 600, rozdziale 60013, § 4300 i pochodzi z dochodów własnych Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

1. Powołuje się Komisję Przetargową w składzie:
1) przewodniczący Komisji – Krzysztof Strachota-Osiński – kierownik Wydziału Zamówień Publicznych, Departament Organizacji i Nadzoru;
2) sekretarz Komisji – Luiza Grychowska - inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych, Departament Organizacji i Nadzoru;
3) członek Komisji – Ryszard Cierniak – główny specjalista w Biurze Inżynierii Ruchu, Departament Nieruchomości i Infrastruktury;
4) członek Komisji – Agnieszka Osiecka - specjalista w Dziale Wdrażania Funduszy Strukturalnych w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie;
5) członek komisji – Rafał Sieczka – audytor wewnętrzny w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie;
2. Do obowiązków Komisji należy, przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie oceny spełniania przez wykonawców waru

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.