Uchwały zarządu

2007.11.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2241/88/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 30 października 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na „wyprodukowanie i dostawę fabrycznie nowych 11 piętrowych wagonów sterowniczych i 26 wagonów środkowych do prowadzenia regionalnego pasażerskiego ruchu kolejowego w zestawach typu push pull”.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1), § 21 ust.7 uchwały Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa na 2007 r. z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854), w związku z uchwałą Nr 2481/315/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na dostawę 11 sztuk piętrowych pociągów typu push - pull do wykonywania pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych - uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 1119/47/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na „wyprodukowanie i dostawę fabrycznie nowych 11 piętrowych wagonów sterowniczych i 26 wagonów środkowych do prowadzenia regionalnego pasażerskiego ruchu kolejowego w zestawach typu „push pull”, § 2 ust 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wyraża się zgodę na wydatkowanie środków w wysokości: 43.657.000 zł pochodzących ze środków własnych i 57.000.000 zł pochodzących ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego, zarezerwowanych w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2007 przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa na 2007 r. z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) w dziale 600, rozdziale 60001, § 6060 oraz kwoty w wysokości 1.000.000 zł podchodzących ze środków własnych, zarezerwowanych w wydatkach niewygasających z upływem roku 2006 w dziale 600, rozdziale 60001, § 6060 przyjętych uchwałą Nr 226/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2006 roku z późn. zm.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.