Uchwały zarządu

2007.11.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2242/88/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 30 października 2007 r.

w sprawie wypłaty odszkodowań za nieruchomości przewidziane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod poszerzenie dróg wojewódzkich.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1590, z późn. zm.1), oraz art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.2) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyznaje się odszkodowanie z tytułu przejścia na własność Województwa Mazowieckiego nieruchomości przewidzianych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod poszerzenie dróg wojewódzkich, na łączną kwotę 19.442 zł na rzecz:
1) Państwa Haliny i Czesława Słowikowskich za działki gruntu nr 109/1 o powierzchni 156 m² i nr 110/1 o powierzchni 293 m², położone w obrębie Dobrzyków, gm. Gąbin kwota: 7.431 zł;
2) Państwa Magdaleny i Karola Łukasiewicz za działkę gruntu nr 33/4 o powierzchni 106 m², położoną w obrębie Prażmów, gm. Prażmów, kwota: 8.097 zł;
3) Pana Zbigniewa Zalewskiego za działkę gruntu nr 40/7 o powierzchni 258 m², położoną w obrębie Nowa Korzeniówka, gm. Gąbin, kwota: 3.914 zł.

§ 2.

Środki finansowe na wykonanie zadania, o którym mowa w § 1, zaplanowane zostały w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2006 r. - przyjętym uchwałą Nr 15/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany wydatków niewygasających z upływem 2006 r. - kwota 19.442 zł - w dziale 700, rozdziale 70005, § 4590 i pochodzą z dochodów własnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1608,i Nr 220 poz. 1600 oraz z 2007 Nr 69 poz. 468.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.