Uchwały zarządu

2007.11.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2244/88/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 30 października 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody Medycznej Szkole Policealnej nr 2 w Warszawie, na rozbiórkę budynku oficyny położonej w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 23.

Na podstawie art.41 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590, z późn.zm.1)) oraz art.25d ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603, z późn. zm.2)) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę Medycznej Szkole Policealnej nr 2 w Warszawie, na rozbiórkę budynku oficyny znajdującej się na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 25 o pow. 3 971 m 2 położonej przy ul. Rakowieckiej 23 w Warszawie.
2. Rozbiórkę obiektu budowlanego, o którym mowa w ust. 1, należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.
3. Uchwała stanowi podstawę do wystąpienia o uzyskanie wymaganych pozwoleń budowlanych.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1206, z 2006 r. Nr 126, poz.875, Nr 227, poz.1658 oraz z 2007 r., Nr 173, poz. 1218.
2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 468.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.