Uchwały zarządu

2007.11.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2256/88/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 30 października 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie rozdysponowania środków finansowych terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz udzielenia upoważnienia do podpisywania umów dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)), art. 24 ust. 4 oraz art. 25 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 12, poz. 63 z późn. zm.2)) w związku z „Zasadami i trybem postępowania w zakresie dysponowania środkami terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych” stanowiącymi załącznik do uchwały Nr 829/194/05 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 maja 2005 r. zmienionej uchwałą Nr 1968/305/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2006 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – uchwala się, co następuje:
§ 1.

W uchwale Nr 950/39/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie rozdysponowania środków finansowych terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz udzielenia upoważnienia do podpisywania umów dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zmienionej uchwałami Nr 1190/52/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 czerwca 2007 r., Nr 1418/62/07 z dnia 17 lipca 2007 r., Nr 1421/62/07 z dnia 17 lipca 2007 r., Nr 1445/62/07 z dnia 17 lipca 2007 r., Nr 1544/67/07 z dnia 7 sierpnia 2007 r., Nr 1791/74/07 z dnia 4 września 2007 r., Nr 2018/80/07 z dnia 2 października 2007 r. oraz Nr 2113/84/07 z dnia 11 października 2007 r., w załączniku Nr 1 poz. 71 otrzymuje brzmienie: (w załączniku)

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 49, poz. 464, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 12, poz. 63 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493 i Nr 80 poz. 541.

Pliki do pobrania

Rozmiar 25 kB , Liczba pobrań: 107, Dokument programu Microsoft Word
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.