Uchwały zarządu

2007.11.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2257/88/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 30 października 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie na zakup koparko - ładowarki oraz upoważnienia do podpisania umowy.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 57 ust. 1 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) oraz art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)), w związku z § 85 ust. 1 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 1003/44/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie na zakup koparko – ładowarki oraz upoważnienia do podpisania umowy zmienionej uchwałą Nr 1353/59/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 lipca 2007 r., w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Udziela się Zakładowi Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie dotacje celową w kwocie 409.493 zł na zakup koparko - ładowarki.”
2) § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 3, oraz aneksu do umowy upoważnia się Piotra Szprendałowicza, Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Radosława Rybickiego, Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r., Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.