Uchwały zarządu

2007.11.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2258/88/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 30 października 2007 r.

w sprawie powołania członków Rady Programowej przy Instytucie Papieża Jana Pawła II w Warszawie, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1) oraz § 9 Statutu Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie stanowiącego załącznik do uchwały Nr 26/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 marca 2006 r. - uchwala się co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Radę Programową przy Instytucie Papieża Jana Pawła II w Warszawie, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
2. W skład Rady Programowej, o której mowa w ust. 1 wchodzą:
1) przedstawiciele organizatora wskazani przez Zarząd Województwa Mazowieckiego:
- Tomasz Siemoniak - Wicemarszałek;
- Waldemar Kuliński - Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego;
2) przedstawiciele Archidiecezji Warszawskiej wskazani przez Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego:
- Ks. Prałat Tadeusz Sowa - Wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie;
- Ks. dr Sławomir Nowakowski - Notariusz Kurii Metropolitarnej Warszawskiej i proboszcz parafii Zesłania Ducha Św. w Warszawie.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1206, z 2006 r. Nr 126 poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.