Uchwały zarządu

2007.11.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2260/88/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 30 października 2007 r.

w sprawie rozwiązania umowy nr 23/KP.I./D/07 dotyczącej udzielenia dotacji celowej Państwowemu Zespołowi Ludowemu Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T.Sygietyńskiego w Karolinie.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 57 ust. 1 i art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1) w związku z § 85 ust.3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na rozwiązanie w trybie porozumienia stron umowy nr 23/KP.I./D/07 z dnia 10 maja 2007 roku zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Państwowym Zespołem Ludowym Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T.Sygietyńskiego w Karolinie dotyczącej przyznania dotacji na zadanie pn.: „Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych”.
2. Upoważnia się Tomasza Siemoniaka, Wicemarszałka oraz Bożenę Żelazowską, Zastępcę Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego do podpisania oświadczenia w sprawie rozwiązania umowy, o której mowa w ust. 1.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1206, z 2006 r. Nr 126 poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.