Uchwały zarządu

2007.11.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2267/88/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 30 października 2007 r.

w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą a Województwem Mazowieckim dotyczącego przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadania: „XXVI Festiwal Muzyki Staropolskiej w Zabytkach Warszawy Ad Hymnos ad Cantus ”, realizowanego przez Warszawską Operę Kameralną.

Na podstawie art. 41 ust. 1, w związku z art. 14 ust. 1 pkt 3 i art. 68 pkt 4 oraz art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zawarcie Porozumienia pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą a Województwem Mazowieckim, dotyczącego przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadania: „XXVI Festiwal Muzyki Staropolskiej w Zabytkach Warszawy Ad Hymnos ad Cantus ”, realizowanego przez Warszawską Operę Kameralną, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Do podpisania Porozumienia, o którym mowa w § 1, upoważnia się Tomasza Siemoniaka, Wicemarszałka oraz Jacka Kozłowskiego, Wicemarszałka.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r., Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

Pliki do pobrania

Rozmiar 38 kB , Liczba pobrań: 126, Dokument programu Microsoft Word
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.