Uchwały zarządu

2007.11.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2268/88/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 30 października 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na oznakowania szlaku kajakowego na rzece Pilicy oraz druku przewodnika.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 57 ust. 1 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1), art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 3 i art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658) w związku z § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) oraz uchwałą Nr 607/30/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegającą na wykonaniu oznakowania szlaku kajakowego na rzece Pilicy oraz druku przewodnika; w trybie przetargu nieograniczonego - uchwala się, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na oznakowaniu szlaku kajakowego na rzece Pilicy oraz druku przewodnika wykonawcy: SKAUT.PL Dariusz Mariusz Zając, ul. Żeromskiego 2, 26-600 Radom, za cenę (z VAT) - 89.853 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote).
§ 2.
Wyraża się zgodę na wydatkowanie środków w wysokości 89.853 zł na realizację zadania, o którym mowa w § 1, zaplanowanych w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2007 – przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) – w dziale 630, rozdziale 63003, § 4300 – kwota 89.853 zł.
§ 3.
Do zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, o którym mowa w § 1 upoważnia się Jerzego Lacha, Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Krzysztofa Chałupińskiego, Zastępcę Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu M

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1206, z 2006 r. Nr 126 poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.