Uchwały zarządu

2007.11.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2269/88/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 30 października 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Porozumienia nr 176/KP.TP.II/W/07 z dnia 17 października 2007 r. zawartego z Powiatem Białobrzeskim i Powiatem Grójeckim na oznakowanie szlaku kajakowego na rzece Pilicy.

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 57 ust. 1 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.¹), w związku z uchwałą Nr 1299/57/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2007 roku zmienioną uchwałą Nr 2058/80/07 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 października 2007 roku w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Powiatem Białobrzeskim i Powiatem Grójeckim dotyczącego współfinansowania znakowania szlaku kajakowego na rzece Pilicy - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zawarcie aneksu do Porozumienia nr 176/KP.TP.II/W/07 z dnia 17 października 2007 r. zawartego z Powiatem Białobrzeskim i Powiatem Grójeckim na oznakowanie szlaku kajakowego na rzece Pilicy, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Do podpisania aneksu, o którym mowa w § 1, upoważnia się Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Tomasza Siemoniaka, Wicemarszałka.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1206, z 2006 r. Nr 126 poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

Pliki do pobrania

Rozmiar 27 kB , Liczba pobrań: 115, Dokument programu Microsoft Word
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.