Uchwały zarządu

2007.11.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2270/88/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 30 października 2007 r.

w sprawie zawarcia porozumienia ze Skarbem Państwa - Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu oraz wydatkowania środków finansowych na sfinansowanie zakupu sprzętu kwaterunkowego i fotograficznego dla Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, sprzętu fotograficznego dla Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach oraz sprzętu komputerowego dla Posterunku Policji w Bodzanowie działających na obszarze podległym Mazowieckiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 57 ust. 1 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm. 1)), art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r., Nr 43, poz. 277 z późn. zm.2)) w związku z § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia ze Skarbem Państwa - Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu w sprawie sfinansowania przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu kwaterunkowego i fotograficznego dla Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, sprzętu fotograficznego dla Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach oraz sprzętu komputerowego dla Posterunku Policji w Bodzanowie, działających na obszarze podległym Mazowieckiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji, w brzmieniu określonym
w załączniku do uchwały.

§ 2.

Do podpisania porozumienia, o którym mowa w § 1, upoważnia się Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Waldemara Kulińskiego, Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

1. Wyraża się zgodę na wydatkowanie kwoty 71.140 zł na sfinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu kwaterunkowego i fotograficznego dla Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, sprzętu fotograficznego dla Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach oraz sprzętu komputerowego dla Posterunku Policji w Bodzanowie, działających na terenie podległym Mazowieckiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji.
2. Środki finansowe na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, zaplanowane zostały
w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2007 rok - przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 r. z późn. zm. (Dz.

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r., Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981, Nr 165, poz. 1170.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.