Uchwały zarządu

2007.11.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2271/88/07
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 30 października 2007 r.

w sprawie zawarcia porozumienia ze Skarbem Państwa - Komendą Stołeczną Policji oraz wydatkowania środków finansowych na współfinansowanie zakupu 23 samochodów dla Komend Powiatowych Policji działających na obszarze podległym Komendantowi Stołecznemu Policji.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 57 ust. 1 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm. 1)), art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.2)) w związku z § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6218) - uchwala się, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia ze Skarbem Państwa - Komendą Stołeczną Policji w sprawie współfinansowania przez Województwo Mazowieckie oraz Skarb Państwa - Komendę Stołeczną Policji i inne jednostki samorządu terytorialnego zakupu 23 samochodów dla Komend Powiatowych Policji działających na obszarze podległym Komendantowi Stołecznemu Policji, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2.
Do podpisania porozumienia, o którym mowa w § 1, upoważnia się Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Waldemara Kulińskiego, Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
§ 3.
1. Wyraża się zgodę na wydatkowanie kwoty 563.960 zł na współfinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu 23 samochodów policyjnych dla Komend Powiatowych Policji, działających na terenie podległym Komendantowi Stołecznemu Policji.
2. Środki finansowe na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, zaplanowane zostały w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2007 rok - przyjętym uchwałą Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 r. z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz. 854) – w dziale 754, rozdziale 75405, § 6170 i pochodzą z dochodów własnych.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Tomasz Siemoniak Wicemarszałek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r., Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981, Nr 165, poz. 1170.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.